نحوه عملکرد پمپ های جابجایی مثبت که در صنایع غذایی کاربرد دارند: positive displacement pump

پمپ های جابجایی مثبت بر مبنای محبوس نمودن سیال بین قسمت متحرک و ثابت پمپ و اعمال نیروی مستقیم بر روی سیال محبوس شده عمل می نمایند. در نتیجه بر خلاف پمپ های سانتریفوژ که برای انتقال سیال تنش برشی زیادی را روی سیال اعمال می کنند، پمپ های جابجایی مثبت بدون ایجاد اختلاف سرعت بین لایه های مختلف سیال و در نتیجه بدون ایجاد تنش برشی و با اعمال مستقیم نیرو بر روی سیال مجبوس شده بین قسمت های ثابت و متحرک پمپ عمل انتقال سیال را انجام می دهند بنابراین با ملایمت خیلی بیشتری بر روی سیال عمل می نمایند. پمپ های جابجایی مثبت به دو دسته پمپ های دورانی و پمپ های رفت و برگشتی تقسیم بندی می شوند که هر کدام از این دسته ها خود شامل انواعی از پمپ ها می باشند. در پمپ های دورانی قسمت متحرک پمپ حول محور یا محور های پمپ می گردد اما در پمپ های رفت و برگشتی قسمت متحرک پمپ در یک مسیرمشخص به عقب و جلو می رود

#پمپ صنایع غذایی

#پمپ برای نوشیدنی

#پمپ برای دوغ

#پمپ برای شیر

#پمپ برای آبجو

#پمپ برای شراب

#فروش پمپ

#پمپ برای قایق ها

#پمپ برای کارخانه

#پمپ برای کشتی

#پمپ برای صنایع

RAN pump ■DIA pump ■EPA pump ■ARO pump ■DEPA pump ■POMKAR pump ■DEBEM pump ■GRACO pump ■HUSKY pump ■TAPFLO pump ■WILDEN pump ■ALL-FLO pump ■YAMADA pump ■SERFILCO pump ■BLADON pump ■SANDPIPER pump ■WEDَA pump ■WARREN RUPP pump WERSAMATIC pump ■ALPHA DIYNAMIC pump ■ATLAS COPHCO pump