فروش نقشه فرش اشکال ماه ها در ارتباط با طالع و سرنوشت انسان، یافت شده در مناطق مختلف ایران بزرگ)

برج قوچ Aries

اول فروردین تا اول اردیبهشت (در سالهای کبیسه از 2 فروردین تا 2 اردیبهشت)

برج نرگاو

اول اردیبهشت تا 31 اردیبهشت( در سالهای کبیسه، از 2 اردیبهشت تا 1 خرداد)

برج دو پیکر

31 اردیبهشت تا 31 خرداد

متولد آذر

دیدگاهتان را بنویسید